Tavoitteenamme on kehittää ympäristövastuutyömme vaikuttavuutta jatkuvasti: luomme uusia ympäristövastuullisuutta tukevia digitaalisia ja teknisiä innovaatioita sekä kehitämme jo käytössä olevia vastaamaan paremmin kasvavaa tarvetta. Kalusto- ja polttoainehankinnoissamme teemme ympäristöystävällisiä valintoja sekä koulutamme työntekijöitämme ja alihankkijoitamme huomioimaan ympäristönäkökohdat päivittäisessä työssään.

Purkuhankkeiden suunnittelu ja toteutus tehdään lähtökohtaisesti siten, että mahdollisimman suuri osa puretusta materiaalista voidaan joko käyttää uudelleen sellaisenaan tai kierrättää. Tämän tavoitteen toteuttamisen yhtenä työkaluna toimivat Lotuksen asiantuntijoiden tekemät purkukartoitukset, joissa kartoitetaan purettavan rakennuksen sisältämät materiaalit sekä niiden laatu ja määrät. Kartoituksista saatujen tietojen ollessa tiedossa jo hyvissä ajoin ennen purkamisen käynnistämistä, voidaan materiaalien kierrättäminen ja uudelleenkäyttö suunnitella merkittävästi tehokkaammaksi.

Mittaamme purkamisen hiilijalanjäljen ja lajittelemme purkumateriaalit huolellisesti

Mittaamme jokaisen purkutyömaamme ja niissä syntyvien materiaalien kierrättämisestä sekä uudelleenkäytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset eli hiilijalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskurimme on kehitetty organisaatioiden kasvavaan tarpeeseen kiinnittää huomiota vastuullisuuteen ja ympäristöasioihin. Laskuri tuo näkyviksi myös vähäpäästöisimmät työtavat ja kannustaa näin työntekijöitämme työskentelemään ympäristöä huomioiden. Lisäksi voimme laskurin avulla antaa tietoa asiakkaittemme kestävän kehityksen strategioiden tueksi ja ympäristötavoitteiden toteuttamiseksi.

Käytämme kaikilla työmaillamme jätelainsäädännön mukaista lajittelevaa purkutapaa, jossa jokainen materiaali puretaan ja lajitellaan erikseen. Eritellyt purkumateriaalit toimitetaan asianmukaiselle jätteenkäsittelylaitokselle. Tavoitteena on saavuttaa purettaville materiaaleille mahdollisimman suuri hyötykäyttöaste. Suunnitelmallinen ja tehokas toimintamalli lisää myös työskentelypaikan siisteyttä ja järjestystä, mikä on vaatimuksena kaikissa purkutöissämme. Laadukkaalla lajittelevalla purkutyöllä sekä materiaalien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä olemme toiminnan tuottamien päästösäästöjen osalta hiilinegatiivinen (huomioiden materiaalien käsittelystä aiheutuneet päästöt).

Siirrymme fossiilisista polttoaineista uusiutuviin

Purkamisesta ja jätteenkäsittelystä syntyvät ilmastopäästömme ovat tällä hetkellä vuositasolla noin 50 000 co2e tonnia. Olemme laatineet ja ottaneet yhtiössämme käyttöön Vihreän tiekartan, jonka päämääränä on leikata näitä päästöjä merkittävästi jo lähivuosien aikana. Tärkein keinomme päästöjen hillitsemiseen on uusiutuvista raaka-aineista valmistetun moottoripolttoöljyn ja dieselin käyttäminen työmaiden raskaan kaluston sekä kuljetusten kaluston käyttövoimana. Toimme vuoden 2023 alussa tarjolle LotusLower-palvelun, jossa raskaiden työmaakoneiden polttoaineena käytetään ainoastaan uusiutuvaa ja biopohjaista polttoöljyä, mikä alentaa konepurkutyön hiilipäästöjä jopa 90 prosenttia.

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristönäkökohdat:

Ympäristöön liittyvät vastuullisuusmittarimme 2023

0
kpl

YMPÄRISTÖ- VAHINKOJA

Toiminnan aiheuttamat päästöt, eli hiilijalanjälki koostuu työmaillamme ja toimipisteissämme käytetystä energiasta, työmaalla tarvittavien koneiden polttoaineen käytöstä, rakennusmateriaalien kuljetuksista ja jätteiden käsittelystä, hyötykäytöstä ja loppusijoituksesta. Laskentaan otetaan mukaan kaikki suorana tai epäsuorana tuotannosta, käytöstä, hävittämisestä tai kierrätyksestä syntyvät päästöt. Mukaan ei oteta epäolennaisia päästölähteitä, joiden merkitys kokonaisuuteen on vähäinen.

x
49 782
CO2e

TOIMINNAN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT

Toiminnan aiheuttamat päästöt, eli hiilijalanjälki koostuu työmaillamme ja toimipisteissämme käytetystä energiasta, työmaalla tarvittavien koneiden polttoaineen käytöstä, rakennusmateriaalien kuljetuksista ja jätteiden käsittelystä, hyötykäytöstä ja loppusijoituksesta. Laskentaan otetaan mukaan kaikki suorana tai epäsuorana tuotannosta, käytöstä, hävittämisestä tai kierrätyksestä syntyvät päästöt. Mukaan ei oteta epäolennaisia päästölähteitä, joiden merkitys kokonaisuuteen on vähäinen.

x
97,08
%

MATERIAALIEN KIERRÄTYSASTE

Hiilikädenjälki on toiminnan aiheuttaminen päästöjen ja toiminnan aiheuttamien päästösäästöjen erotus. Hiilijalanjälki voi olla negatiivinen (=hiilikädenjälki), jos vältetyt päästöt ovat suuremmat kuin purkutyön, oman energiakäytön, kuljetusten ja jätteiden käsittelyn aiheuttamat päästöt.

x
-23 736
CO2e, tonnia

HIILIKÄDENJÄLKI YHTEENSÄ

Hiilikädenjälki on toiminnan aiheuttaminen päästöjen ja toiminnan aiheuttamien päästösäästöjen erotus. Hiilijalanjälki voi olla negatiivinen (=hiilikädenjälki), jos vältetyt päästöt ovat suuremmat kuin purkutyön, oman energiakäytön, kuljetusten ja jätteiden käsittelyn aiheuttamat päästöt.

x

Toiminnan aiheuttamien päästösäästöjen laskennassa on huomioitu vältetyt päästöt, eli kierrätetyn aineksen käytöllä vältettyjen primääriraaka-aineiden valmistuksen ja käytön sekä jätteen poltolla vältettyjen fossiilisten polttoaineiden käytön päästöt. Purkamisessa materiaaleja saadaan takaisin hyötykäyttöön, jolloin niillä korvataan primääriraaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita. Vältetyt päästöt lasketaan negatiivisina arvoina.

x
-73 519
CO2e

TOIMINNAN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖSÄÄSTÖT

Toiminnan aiheuttamien päästösäästöjen laskennassa on huomioitu vältetyt päästöt, eli kierrätetyn aineksen käytöllä vältettyjen primääriraaka-aineiden valmistuksen ja käytön sekä jätteen poltolla vältettyjen fossiilisten polttoaineiden käytön päästöt. Purkamisessa materiaaleja saadaan takaisin hyötykäyttöön, jolloin niillä korvataan primääriraaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita. Vältetyt päästöt lasketaan negatiivisina arvoina.

x

Tutustu vastuullisuuteemme tarkemmin