Yhdelle lavalle yhtä ja samaa sorttia: Viisi kysymystä lajittelevasta purkamisesta

08.08.2022 – Uutinen

Työmaalla tehtävä materiaalien lajittelu on asia, joka erottaa rakennuspurkamisessa menneen ajan ja nykyisestä. Lotus Demolition käyttää lajittelevaa purkutapaa kaikilla työmaillaan. Tavoitteena on saavuttaa purettaville materiaaleille mahdollisimman suuri hyötykäyttöaste.

1. Lajitteleva purkaminen, mitä se tarkoittaa?

Vielä muutama vuosikymmen sitten rakennuspurkamisen toimintamalleissa oli hienovaraisesti muotoiltuna ”toivomisen varaa”: kaikki purkamisessa syntyneet materiaalit ja jätteet kerättiin työmailla yksille ja samoille lavoille, minkä jälkeen ne saatettiin keikauttaa milloin minnekin maankaatopaikolle.  

Nyt asia on toisin. Purkualalla on yleisesti käytössä niin sanottu lajitteleva purkutapa, jossa korostuvat huolellinen ennakkosuunnittelu sekä järjestelmällinen eri materiaalien lajittelu jo varsinaisen purkamisen aikana. Käytännössä lajitteleva purku on juuri sitä, mitä sanapari kertoo: betonit, metallit, puut, lasit ja niin edelleen puretaan kiinteistöstä vaiheittain kukin omalle lavalleen ja niistä jokainen kuljetetaan omaan asian- ja säädöstenmukaiseen jälleenkäsittelypaikkaansa.

Lajitteleva purkutapa pohjautuu jätelakiin. Sen mukaan purkuhankkeen pääurakoitsijan on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta siten, että käyttökelpoiset materiaalit otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Lisäksi toiminnassa on pyrittävä tuottamaan mahdollisimman vähäinen määrä ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.

2. Minkälaisia hyötyjä lajittelevalla purkamisella voidaan saavuttaa?

Purkamisen aikainen lajittelu on merkityksellistä ja tärkeää erityisesti ympäristön kannalta. Lajittelulla voidaan edistää rakentamisen kiertotaloutta ja hillitä rakentamisen hiilipäästöjä: kun purkamisessa syntyvät jätejakeet ja jopa kokonaiset rakennusosat lajitellaan jo työmaalla, luodaan samalla tukevaa pohjaa materiaalien tehokkaalle uudelleenkäytölle. Toisin sanoen, kun työmaalla syntyvät kasat ja sieltä eteenpäin kuljetettavat kuormat ovat kukin yhtä ja samaa tavaraa, kuten betonia tai puuta, voidaan näiden ainesten jälleenkäsittelyn ympäristövaikutukset pitää mahdollisimman pieninä. Lajittelulla voidaan lisäksi hillitä purkamisen kustannuksia, sillä ”puhtaiden” materiaalikuormien jätemaksut ovat aina sikin sokin -sortteja alhaisempia.

3. Miten lajitteleva purkaminen suunnitellaan?

Lajitteleva purkutapa edellyttää aina huolellista ennakkoon tehtyä suunnittelua. Suunnittelun ensimmäiset vaiheet ovat asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä rakennusmateriaaliselvitys, joka kertoo kohteen sisällään pitämien materiaalien lajit ja massamäärät. Lisäksi ennakkosuunnittelussa selvitetään muun muassa se, miten kohde on rakennettu.

Kerättyjen tietojen pohjalta lasketaan ja määritellään kaikki muut lajittelevaan purkuprojektin toteuttamiseen liittyvät reunaehdot ja resurssit, kuten aikataulut, työtavat, henkilöstö- ja konetarpeet, logistiset järjestelyt, turvallisuussuunnitelmat ja niin edelleen. Myös lähes kaikkien lajittelussa syntyvien materiaalien jälleenkäsittelypaikat selvitetään jo purkusuunnittelun aikana, jotta prosessista saadaan mahdollisimman tehokas ja sujuva.

4. Miten lajitteleva purkaminen toteutetaan käytännössä?

Lajitteleva purkaminen etenee työmaalla pääpiirteissään seuraavan mallin mukaisesti: pienemmästä suurempaan, sisältä ulos ja ylhäältä alas. Prosessiin kuuluu viisi päävaihetta, joista jokaisessa kerätään ja lajitellaan useita erilaisia materiaaleja.

  • asbestin ja muiden haitallisten jätteiden purku
  • rakennuksen siivous mm. kalusteista ja muusta irtojätteestä
  • rakennuksen runkoon kuulumattoman materiaalin poisto
  • rakennuksen rungon purku rakennusosittain ja materiaaleittain
  • betonin ja terästen erottelu

Kun purkutyö ja lajittelu lähtevät liikkeelle, saattaa kaivurin puomin päässä tilanteen mukaan killua esimerkiksi puuverhoiluja repivät kourat, metalleihin tai betoniin pureva leikkuri, teräksiä keräävä magneetti tai vaikkapa hienojakoisempaa muovia keräävä imurikauha. Lajitteleva purkaminen on aina tietyltä osin myös käsityötä: erityisesti kokonaisina säästettäviä rakennusosia, kuten ovia ja ikkunoita, irrotetaan ja kerätään monesti myös käsin. Lisäksi esimerkiksi purkubetonin puhtautta varmistetaan työmaalla ihmissilmin ja -voimin. Murskatun betonin joukosta kerätään pois pieniäkin sattumia, kuten puutikkuja ja sähköjohtoja.

5. Minkälaisissa kohteissa Lotus Demolition käyttää lajittelevaa purkamista?

Lotus Demoliton käyttää lajittelevaa purkutapaa kaikilla työmaillaan. Olipa purkukohteenamme mummonmökki tai teollisuuskiinteistö, pyrimme aina varmistamaan kiinteistön sisältämien materiaalien mahdollisimman tehokkaan uudelleenkäytön kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Purkamisessa syntyvien materiaalien seurannassa ja raportoinnissa olemme alamme vastuullinen edelläkävijä. Käytössämme on ainutlaatuinen LotusExtra-projektiseuranta, joka kertoo työmaalla lajitellut materiaalit, purkamisen hiilijalanjäljen, työturvallisuushavainnot, kustannukset sekä koko joukon muuta hyödyllistä tietoa reaaliajassa – myös työn tilaajalle!