Lotus Demoliton Oy pohjaa vastuullisuutta edistävät toimintapolitiikkansa yhtiön emoyhtiön Lotus Transport & Maskin AB:n laatimiin vastuullisuusdokumentteihin.

Toimintapolitiikka

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikka 

Seuraavat perustekijät asettavat puitteet laatu-, ympäristö- ja työturvallisuustyöllemme:

 • lakien ja asetusten sekä viranomaisten vaatimukset
 • asiakkaiden tarpeet ja odotukset 
 • omat vaatimuksemme
 • toiminnan riskien arviointi
 • eettiset periaatteet.

Jäljempänä on esitellyt toimintaperiaatteet ja tavoitteet, jotka ovat kaikkien nähtävillä.

Laatupolitiikka

Pyrimme kaikessa toiminnassamme parhaaseen laatuun, ja tämä periaate ohjaa koko liiketoimintaamme, sillä tinkimätön laadun tavoittelu on edellytyksenä asiakastyytyväisyydelle ja kannattavuudelle. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Osana kehitystyötä teemme jatkuvaa asiakastyytyväisyysmittausta. 

Haluamme, että toimintamme merkitsee korkeaa laatua niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemmekin. Meille laatu merkitsee avoimuutta sekä halua kehittyä ja parantaa toimintaa. 

Laatuvaatimusten täyttymisen edellytyksenä on kaikkien työntekijöiden sitoutuminen ja yhteistyö. Tämä saavutetaan seuraavien toimenpiteiden avulla:

 • oikeiden työtapojen valinta hyvän etukäteissuunnittelun avulla – laatuun panostaminen kaikissa työvaiheissa
 • aukoton tiedonkulku 
 • osaavat työntekijät ja esimiehet
 • nykyaikaiset koneet ja kalusto
 • työn jatkuva kehittäminen.

Ympäristöpolitiikka

Vastaamme asiakkaidemme ja toimintaympäristömme tarpeisiin. Jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa.

Johdon ja työntekijöiden sitoutuminen ja osaaminen ovat edellytyksenä työssä onnistumiselle. Koulutamme työntekijöitämme ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat päivittäisessä työssään. Pidämme lakien, asetusten ja säännösten ympäristövaatimuksia ja ympäristönsuojelumääräyksiä vähimmäisvaatimuksena. 
Pyrimme aina käyttämään uudelleen tai kierrättämään mahdollisimman suuren osan puretusta materiaalista. Toimiva jätehuolto lisää myös työskentelypaikan siisteyttä ja järjestystä, mikä on vaatimuksena kaikissa purkutöissämme. 

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristönäkökohdat esimerkiksi:

 • Kehittämällä rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä – lajitteleva purkaminen
 • purkutyömaan ja siellä syntyvän jätteen uudelleenkäytön ilmastovaikutukset – purkutyömaan hiilijalanjälki

Työturvallisuuspolitiikka

Rakennamme määrätietoisesti kehittävää työympäristöä, joka vastaa yksilön kykyjä ja tavoitteita. Haluamme kannustaa oma-aloitteisuuteen ja rohkaista yksilön pyrkimyksiä muuttaa ja parantaa omia ja työtovereidensa työoloja, mutta edellytämme kaikilta myös vastuun ottamista omista työtavoistaan ja tehokkuudestaan. Olemme varmoja siitä, että sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä paremmin ja ovat työstään ylpeitä.

Asettamalla korkeita vaatimuksia itselleen ja toimintaympäristölleen yksilö vauhdittaa samalla yrityksen kasvua. Uskomme myös, että terve sisäinen kilpailu tekee yrityksestä nykyaikaisen ja vahvan. Rohkaisemme kunnianhimoisuuteen ja määrätietoisuuteen, jotta yrityksen suunta on jatkuvasti eteenpäin.

Jotta työntekijä voi tehdä työnsä ammattimaisesti ja tehokkaasti, siihen on annettava parhaat onnistumisen edellytykset. Työturvallisuutta on siksi aina pidettävä työn suorittamisen kannalta oleellisen tärkeänä. 

Panostamme erityisesti ennakoivaan työturvallisuustyöhön, sillä vaikuttaa tutkitusti työturvallisuuden paranemiseen. Raportoimme ennakoivaa työturvallisuustyötä kiinteänä osana työturvallisuusraportointiamme.

On tärkeää, että kaikki työhön osallistuvat ymmärtävät toimintatavat ja riskit. Työskentelypaikoilla tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi kaikki vaaratilanteet kirjataan ja raportoidaan. 

Tiedottamisen, viestinnän sekä työskentelypaikkojen, koneiden ja suojavarusteiden säännöllisen tarkastamisen avulla luodaan toimivat puitteet työtapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiselle.

Tavoitteenamme on:

 • olla turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka tunnistamalla hyvinvoinnin esteet ja työympäristön epäkohdat jo varhaisessa vaiheessa – näin vähennämme myös sairauspoissaoloja. 
 • Kehitämme jatkuvasti terveys- ja turvallisuusajatteluamme. Visionamme on olla nykyaikainen yritys, eikä se työ tule koskaan valmiiksi.
 • Työturvallisuutemme painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa eli riskit ja vaarat pyritään poistamaan mahdollisuuksien mukaan ennakolta.

Lotus Demoliton Oy:n toiminta on sertifioitu ISO 9001:2015 laatu-, ISO 14001:2015 ympäristö- ja ISO 45001 terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien mukaisesti.


Lisäksi yhtiömme Suomessa RALA-pätevyyden piiriin ja olemme mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa.