Lotus Demoliton Oy baserar sin policy för företagsansvar på ansvarsdokument som upprättats av företagets moderbolag Lotus Transport & Maskin AB.

Policys

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar:

 • Krav i Lagar och förordningar
 • Kunders krav och önskemål
 • Våra egna krav och önskemål
 • Samt riskanalys i verksamhet och projekt

De principer och mål som är synliga för alla presenteras nedan.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter den bästa kvaliteten i hela vår verksamhet, och denna princip styr hela vår verksamhet, eftersom den kompromisslösa strävan efter kvalitet är en förutsättning för kundnöjdhet. Vi arbetar kontinuerlig med ständiga förbättring för att möta kundernas behov. Som en del av vårt utvecklingsarbete utför vi kontinuerliga kundnöjdhetsundersökningar. 

Vi vill att vår verksamhet ska vara av hög kvalitet för både våra kunder och våra anställda. För oss betyder kvalitet öppenhet och en önskan att utveckla och förbättra verksamheten. 

Förutsättningen för att uppfylla kvalitetskraven är alla medarbetares engagemang och samarbete. Detta kommer att uppnås genom följande åtgärder:

 • Rätt arbetssätt, genom god planering i förväg – Leverera rätt kvalité i alla led
 • Fullständiga kommunikationsvägar – Från beslut till utförande
 • Ha kompetenta medarbetare och ledare.
 • Modern maskinpark, egen förvaltning
 • Automatisk dokumentationsleverans
 • Arbeta med ständiga förbättringar

Miljöpolicy

Vi tillgodoser våra kunders behov och vår driftsmiljö. I enlighet med principerna för kontinuerlig förbättring är vårt mål att kontinuerligt förbättra nivån på vårt miljöskydd.

Ledningens och medarbetarnas engagemang och kompetens är förutsättningar för framgång på jobbet. Vi utbildar våra anställda att ta hänsyn till miljöhänsyn i det dagliga arbetet. Vi anser att miljö- och miljöskyddskraven i lagar, förordningar och regler är minimala. 

Vi strävar alltid efter att återanvända eller återvinna så mycket av det demonterade materialet som möjligt. Effektiv avfallshantering ökar också arbetsplatsens renhet och ordning, vilket är ett krav på alla vårt rivningsarbete. 

Genom att integrera miljöhänsyn i verksamheten använder vi oss av:

 • Utveckla återanvändning och återvinning av byggkomponenter och material – sorteringsdemontering
 • Klimatpåverkan av rivning och återanvändning av avfall – koldioxidavtryck från rivning

Arbetsmiljöpolicy

Vi bygger målmedvetet en utvecklingsmässig arbetsmiljö som matchar individens förmågor och mål. Vi vill uppmuntra initiativ och uppmuntra individens ansträngningar att ändra och förbättra sina egna och sina kollegors arbetsvillkor, men vi kräver också att alla tar ansvar för sina egna sätt att arbeta och effektivisera. Vi är övertygade om att engagerade och välmående anställda kommer att göra sina jobb bättre och vara stolta över sitt arbete.

Genom att ställa höga krav på sig själv och sin verksamhetsmiljö påskyndar individen samtidigt företagets tillväxt. Vi tror också att sund intern konkurrens gör ett företag modernt och starkt. Vi uppmuntrar ambition och beslutsamhet att hålla företaget framåt.

För att en anställd ska kunna göra sitt jobb professionellt och effektivt måste det ges de bästa förutsättningarna för framgång. Arbetssäkerhet måste därför alltid anses vara väsentlig för utförandet av arbetet. 

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt proaktivt arbetsmiljöarbete, eftersom det har studerats för att förbättra arbetssäkerheten. Vi rapporterar proaktivt arbetsmiljöarbete som en integrerad del av vår avvikelserapportering.

Det är viktigt att alla som är involverade i arbetet förstår policyerna och riskerna. För att förhindra olyckor på arbetsplatserna registreras och rapporteras alla incidenter. 

Information, kommunikation och regelbundna inspektioner av arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning utgör en funktionell ram för förebyggande av arbetsolyckor och olyckor.

Vårt mål är:

 • att vara en säker och välbefinnande arbetsplats genom att tidigt identifiera hinder för välbefinnande och nackdelar i arbetsmiljön – så minskar vi också sjukfrånvaron. 
 • Vi utvecklar ständigt vårt hälso- och säkerhetstänkande.
 • Vår vision är att vara ett modernt företag och det arbetet kommer aldrig att slutföras.
 • Vårt arbetsmiljöfokus ligger på förebyggande åtgärder, dvs. målet är att i förväg eliminera risker och faror så långt som möjligt.

Lotus Demoliton Oys verksamhet är certifierad i enlighet med standardsystemen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 för kvalitets-, miljö- och säkerhetsledning.

Företaget har innehar också RALA-kvalifikationer i Finland och deltar i Reliable Partner-programmet.