Syftet med inomhusluftkontroller är att ta reda på lokalernas inomhusluftkvalitet. Det kan finnas olika orsaker till att påbörja en utredning av inomhusluft. Inomhusluftsundersökningarna kan delas in i mikrobiologisk, kemisk och fysisk kontroll.

Mikrobiologiska analyser

Mikrobiell tillväxt i en byggnad indikerar fuktskador. Vissa typer av mögel- och bakteriearter så som ruttsvampar växer ofta i fuktskadade byggnader, vilket tyder på fuktskador. Mikrobiell tillväxt kan manifestera sig som en onormal lukt, synlig odling eller symptom. Mikrobiologiska analyser kan utföras antingen genom icke-destruktiva metoder med luftprover, sedimentprover och ytprover eller genom att ta materialprover. Inom ramen för mikrobiologiska analyser utförs ofta kartläggning av fukt och studier om luftläckage. Luftprover tas t.ex. Använda Andersens sampler. Nederbördsprover tas från dammet som deponeras på ytorna. Ytprover tas från ytorna med borstningsmetoden. I detta fall tas, om möjligt, också ett referensprov från det oskadade området.

Kemiska analyser

Inomhus kemiska föroreningar kan manifestera sig som onormal lukt eller symptom. Fuktkartläggningsanalyser utförs ofta i samband med kemiska studier.

Kemiska analyser kan användas för att studera till exempel doftande föreningar i inomhusluften. Prover tas från rummet med en provtagningspump. De ämnen som ska studeras är t.ex. ammoniak, formaldehyd, koldioxid, kolmonoxid (CO) och kväveoxider (Nox) och VOC. Ammoniak produceras t.ex. när kaseininnehållande fyllmedel får fukt. Spånskivor kan till exempel vara en källa till formaldehyd.

Koldioxid produceras genom inandning och dess höga koncentration indikerar brister i ventilation. Luften känns ofta som stillastående. Kolmonoxid och kväveoxider kan komma från trafikutsläpp.

Källor till flyktiga organiska föreningar i inomhusluft inkluderar till exempel nya byggmaterial och möbler (materialutsläpp). Höga VOC-koncentrationer indikerar till exempel otillräcklig ventilation eller nedbrytning av material orsakade av fukt.

Studier kan också bestämma inomhusluftens partikelinnehåll och fiberinnehåll. Förutom partikelantal fokuserar forskning specifikt på mineralfiberforskning.

Undersökningar av inomhusklimat

Förhållanden av inomhusklimatet kan studeras, till exempel lufttemperatur och relativ fuktighet. Inomhusklimatet kan också orsaka fysiska symtom för användare av anläggningen.