Kartläggning av asbest och övriga föroreningar

Kartläggning av asbest och farligt avfall utförs genom platsbesök där lokalerna undersöks utan sensoriska störningar och genom provtagning av material som kan misstänkas innehålla asbest eller föroreningar.

En rapport kommer att utarbetas om asbestundersökningen, vars huvudsakliga innehåll är de asbesthaltiga material som hittats. Kartläggningsrapporten visar tydligt kvantiteten, kvaliteten, tillståndet, dammigheten hos asbesten, samt rekommendationer för åtgärder och hur brådskande åtgärden är. Dessutom nämner rapporten t.ex. inventeringens omfattning och gränser, riskbedömningar av icke granskat material, en redogörelse för materialet som granskats, instruktioner och information om uppföljning och tolkningen av rapporten.

Minneslista för asbestundersöning:

  • Asbestkartläggning är obligatorisk för allt rivningsarbete, inklusive enskilda lägenheter.
  • Asbesthalten i de material som ska demonteras måste alltid bestämmas.
  • Användningen av asbest blev föremål för tillstånd 1988 och var helt förbjudet från början av 1994.
  • Asbest har använts t.ex. vid fogning och fixering av murbruk, lim, fyllmedel, golvbeläggningar, färger och VVS-tillbehör såsom rörisolering.
  • Asbest finns också i VVS-rördelar, fasadbeläggningar, beklädnadsmaterial och vattentätning i bostadsföretagets större reparationsprojekt, såsom VVS och fasadrenovering.

Kontakta oss när du planerar en renovering och behöver en asbestundersökning eller om du misstänker förekomst av farligt avfall.