Asettamalla korkeita vaatimuksia itselleen ja toimintaympäristölleen vauhdittaa yksilö samalla Lotuksen kasvua. Uskomme, että terve sisäinen kilpailu tekee yrityksestämme nykyaikaisen ja vahvan. Rohkaisemme työntekijöitämme kunnianhimoisuuteen ja määrätietoisuuteen, sillä haluamme Lotuksen suunnan olevan jatkuvasti eteenpäin.

Panostamme ennakoivaan turvallisuustyöhön

Jotta työntekijä voi tehdä työnsä ammattimaisesti ja tehokkaasti, on velvollisuutemme tarjota hänelle parhaat onnistumisen edellytykset. Turvallisuus on näistä edellytyksistä keskeisin. Lotuksella panostetaan erityisesti ennakoivaan työturvallisuustyöhön, sillä se vaikuttaa tutkitusti työturvallisuuden paranemiseen. Kunkin purkuprojektin suunnitteluvaiheessa laadittava riskikartoitus tunnistaa ja huomioi kaikki hankkeeseen liittyvät riskit niin työmaalla työskentelevien kuin ympäristön näkökulmista. Riskikartoituksessa huomioidaan aina myös työn tilaajan suunnasta tulevat vaatimukset.

Avoin viestintä tekee turvallisuudesta yhteisen asian

On tärkeää, että kaikki purkutyöhön osallistuvat ymmärtävät toimintatavat ja niihin liittyvät riskit. Tästä syystä turvallisuuteen liittyvä viestintämme on avointa ja jatkuvaa. Riskikartoitukset käydään läpi kaikkien osapuolten kesken ennen työn aloittamista. Lisäksi työskentelypaikoilla tapahtuvat vaaratilanteet kirjataan ja raportoidaan, ne käydään säännöllisesti läpi tiimien yhteisissä Turvavarttitilaisuuksissa. Seuraamme jatkuvasti tapaturmien määrää ja niiden tyyppijakaumia sekä työturvallisuushavaintojen ja vaaratilanteiden määrää. Raportoimme ennakoivaa työturvallisuustyötä kiinteänä osana työturvallisuusraportointiamme.

Lotuksen työskentelypaikat, koneet ja suojavarusteet tarkastetaan säännöllisesti niin oman henkilöstön kuin myös ulkopuolisten viranomaisten toimesta, mikä osaltaan luo toimivat puitteet työtapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiselle.

Tavoitteenamme on:

• Olla turvallinen ja hyvinvoiva työpaikka jokaiselle.

• Saavuttaa työtapaturmien nollataso pysyvästi. Olemme sitoutuneita Rakennusteollisuus RT ry:n Nolla tapaturmaa -ohjelman tavoitteisiin. Lisäksi olemme Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen.

• Tunnistaa ja poistaa riskit ja vaarat mahdollisimman tehokkaasti ennakolta. Kannustamme jokaista yhtiön työntekijää tekemään ja ilmoittamaan kuukausittain vähintään yhden työturvallisuutta tukevan havainnon tai työtehtäväkohtaisen riskienarvioinnin.

• Tunnistaa ja poistaa myös muut hyvinvoinnin esteet ja työympäristön epäkohdat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin vähennämme myös sairauspoissaoloja.

• Kehittää terveys- ja turvallisuusajatteluamme jatkuvasti paremmaksi. Visionamme on olla pysyvästi edelläkävijä myös turvallisuuden saralla. Tiedämme, että tämä työ ei tule koskaan valmiiksi.

• Pitää jatkuvasti huolta työntekijöittemme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Tarjoamme jo nyt henkilöstöllemme useita etuja henkilöstöetuohjelmamme puitteissa (mm. ePassi, työsuhdepyörä ja työkykyvakuutus). Lisäksi pidämme huolta työn tekemisen joustavuudesta ja sujuvuudesta tarjoamalla mahdollisuuksia etätyön tekemiseen.

• Kannustaa ja tukea henkilöstöä oman ammattitaidon kehittämisessä ja ylläpidossa muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia lisäkouluttautumiselle.

Ihmisiin liittyvät vastuullisuusmittarimme 2023

2
kpl

OMAT POISSAOLOON JOHTANEET TYÖTAPATURMAT

10,3
LWIF

OMA TAPATURMATAAJUUS

Ennakoivan työturvallisuustyön luku sisältää kaikki vuoden 2022 aikana todetut ja tehdyt: vaaratilanteet ja poikkeamat,  työturvallisuuskierrokset, turvallisuuden tarkistuslistat, turvavartit ja tapaturmaraportit.

x
3214
kpl

ENNAKOIVA TURVALLISUUSTYÖ

Ennakoivan työturvallisuustyön luku sisältää kaikki vuoden 2022 aikana todetut ja tehdyt: vaaratilanteet ja poikkeamat,  työturvallisuuskierrokset, turvallisuuden tarkistuslistat, turvavartit ja tapaturmaraportit.

x
-1
NPS, NET PROMOTER SCORE

HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS

Tutkimus suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Tavoitelukumme on >+20.

Tutustu vastuullisuuteemme tarkemmin