Vastuullinen Purkutyö: Lotus Demolitionin reaaliaikainen hiilijalanjälkilaskenta

10.10.2023 – Blogi

Hiilijalanjälkilaskenta on menetelmä, jonka avulla voimme mitata ja arvioida purkutyömaidemme ympäristövaikutuksia, erityisesti niiden ilmastovaikutuksia. Tämä mittaus perustuu CEN/TC 350 -standardiperheeseen, erityisesti EN 15804:2012 -standardiin, joka käsittelee rakennustöiden kestävyyttä.

Laskenta itsessään koostuu kahdesta tärkeästä osasta: päästöraportista ja jäteraportista.

Päästöraportti sisältää seuraavat osatekijät:

  1. Energiankulutuksen mittaus: Arvioimme purkutyömailla käytetyn energian määrän, joka sisältää esimerkiksi sähkönkulutuksen.
  2. Polttonesteet: Seuraamme työkoneiden ja kuljetusvälineiden polttoaineen kulutusta.
  3. Kaluston kuljetus purkukohteeseen: Laskemme polttoaineen kulutuksen ja päästöt, jotka syntyvät koneiden siirtämisestä purkutyömaalle.
  4. Rakennusjätteen käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyvät päästöt: Arvioimme päästöt, jotka liittyvät rakennusjätteen käsittelyyn ja sen kuljetukseen pois työmaalta.
  5. Materiaalien energia- tai uudelleenkäytöllä vältettävät päästöt: Tarkastelemme, kuinka paljon päästöjä voimme välttää käyttämällä materiaaleja uudelleen tai hyödyntämällä niitä energiana.

Reaaliaikainen hiilijalanjälkilaskuri on kehitetty vastaamaan kasvavaan tarpeeseen kiinnittää huomiota ympäristöasioihin ja vastuullisuuteen. Tämä työkalu ei ainoastaan paljasta vähäpäästöisimpiä työtapoja vaan myös kannustaa työntekijöitämme toimimaan ympäristöystävällisesti. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme selkeää tietoa kestävän kehityksen strategioiden tueksi.

Hiilijalanjälki on tärkeä mittari, joka auttaa organisaatiotamme mittaamaan ja kehittämään toimintaamme vähäpäästöisempään suuntaan. Laskenta kattaa koko tuotantoketjun elinkaaren, aina rakennuksen purkamisesta materiaalien hyötykäyttöön.

Purkutyön hiilijalanjälki koostuu monista eri tekijöistä, kuten energiankulutuksesta, polttonesteiden käytöstä, kuljetuksista ja jätehuollosta. Kaikki nämä vaikuttavat ympäristöön, ja niiden tarkka seuranta on keskeistä vastuullisen purkutyön varmistamiseksi.

Laskennan perustana ovat toimintatiedot ja päästökertoimet. Toimintatiedot kattavat tuotteen elinkaaren materiaalit ja energiankulutuksen, kun taas päästökertoimia käytetään muuttamaan nämä tiedot kasvihuonepäästöiksi. Tiedot voivat olla peräisin ensisijaisista tai toissijaisista lähteistä. Ensisijainen tieto tarkoittaa suoria mittauksia, kun taas toissijainen tieto perustuu samantyyppisten tuotteiden tai materiaalien tietoihin.

Kun päästöt on laskettu, ne muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e), jota käytetään kasvihuonepäästöjen yleismittarina. Tämä tapahtuu GWP-kertoimien avulla, jotka kuvaavat päästöjen globaalia lämmitysvaikutusta sadan vuoden ajalta. Lopputuloksena saamme purkutyön hiilijalanjäljen, joka kertoo, kuinka paljon päästöjä purkutyö on aiheuttanut.

Erityisen mielenkiintoista on huomioida, että purkutyöllä voi olla myös positiivinen vaikutus ilmastoon. Tämä johtuu vältetyistä päästöistä eli kierrätetyn materiaalin käytöllä vältetyistä primääriraaka-aineiden valmistuksen ja fossiilisten polttoaineiden käytön päästöistä. Kun käytämme materiaaleja uudelleen, korvaamme primääriraaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita, ja tämä näkyy negatiivisina arvoina hiilijalanjäljessä. Purkutyön vaikutus ilmastoon voi siis olla myönteinen.

Yhteenvetona voimme todeta, että Lotus Demolition on edelläkävijä purkutyön hiilijalanjäljen laskennassa Pohjoismaissa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi ja tarjoamaan asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja. Hiilijalanjälkilaskenta on yksi tapa, jolla voimme tehdä tämän näkyväksi ja osoittaa sitoutumisemme ympäristövastuuseen.

Kysy lisää asiantuntijalta!
Petri Uomala
COO
petri.uomala@lotusdemolition.fi