Purku-urakoitsijat osaksi hankesuunnittelua

03.05.2023 – Uutinen

Purkamista lähdetään harkitsemaan silloin, kun rakennus ei enää palvele suunnitellussa käyttötarkoituksessaan. Joissain kohteissa pelkkä saneeraus riittää, toisissa tarvitsee purkaa rakennuksen osia tai koko rakennus.

Mitä kaikkea tulisikaan ottaa huomioon purkuprojektia aloittaessa?

Purkuprojekti on yleensä osa rakennushanketta, johon kuuluu useampi vaihe. Koko rakennushanke alkaa tarvekartoituksella ja hankesuunnittelulla, joiden perusteella hanketta lähdetään viemään eteenpäin.

Rakennushankkeen vaiheita ovat:

 1. Tarvekartoitus
 2. Hankesuunnittelu
 3. Rakennussuunnittelu
 4. Rakentaminen
 5. Käyttöönotto

Rakennushankkeeseen osallistuu yleensä tulevan rakennuksen käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelija, rakentaja ja viranomainen.

Kaikki osalliset ovat mukana suunnittelemassa uutta ennen kuin vanha on purettu pois. Kun tarvekartoitus ja hankesuunnittelu on tehty, ruvetaan rakennushankkeen purkuprojektia viemään eteenpäin. Purkamista varten tehdään tarjouspyyntö, johon kuvataan purettava kohde sekä muut tarvittavat tiedot. Samalla annetaan suunniteltu aikataulu ja vaatimukset purkutyölle.

Purkuprojektin vaiheet

Purkuprojekti voidaan jakaa viiteen vaiheeseen:

 1. Tarvekartoitus ja hankesuunnittelu
 2. Suunnitelmat ja kilpailutus
 3. Purkutyöt
  • Uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden, kalusteiden ja laitteiden poisto
  • Haitta-ainepurku
  • Sisäpurku
  • Massiivipurku
 4. Purkujätteiden jätehuolto
 5. Hankkeen päättyminen

Purku-urakoitsijat liittyvät mukaan projektiin kilpailutuksessa, jolloin he laskevat, kuinka paljon suunniteltu purkuprojekti tulisi maksamaan. Mikäli tarjoukset vastaavat sitä, mitä rakennushankkeeseen ryhtynyt on halunnut, kutsutaan purku-urakoitsijoita urakkaneuvotteluihin ennen purku-urakoitsijan valintaa.

Purku-urakoitsija on siis osa rakennushanketta vain purkuprojektin ajan ja purkuprojektissakin vain tietyn osan. Kaikki suunnittelu ja aikataulutus on tehty ennen purku-urakoitsijan liittymistä projektiin.

Purku-urakoitsija hyödyntää purkukartoitusta purkusuunnitelmaa tehdessä, jolloin työn eri vaiheet suunnitellaan huolellisesti ja turvallisuustekijät huomioiden. Mikäli kartoituksen yhteydessä on löydetty haitta-aineita sisältäviä materiaaleja, tulee kyseisten materiaalien poisto sekä jätehuolto suunnitella kunnolla.

Toisinaan voi myös käydä niin, että kartoitus ei ole ollut tarpeeksi kattava ja purettaessa löydetään haitta-aineita sisältäviä materiaaleja tai rakenteita, joita ei suunnitelmissa ollut merkittynä. Tässä tilanteessa ollaan yhteydessä tilaajaan ja käydään keskusteluita tarvittavista toimenpiteistä.

Uudelleenkäytettävät rakennusosat

Rakennushankkeen alussa on usein tehty purkukartoitus ennen purkuprojektin kilpailutusta. Kartoitusta tehdessä on tunnistettu rakennusosia tai -tuotteita, joilla on potentiaalia uudelleenkäyttöön. Usein kyseessä on juuri potentiaalista. Tarjouspyynnöissä on kasvavissa määrin mainintoja kiertotaloudesta ja vaatimuksissa saattaa olla listaus uudelleenkäytettävistä rakennustuotteista tai kalusteista, jotka tilaaja haluaisi saada uudelleen kiertoon. Uusien käyttökohteiden löytäminen näille tuotteille on yleensä purku-urakoitsijan tehtävä.

Uudelleenkäytettävien rakennusosien ja kalusteiden ehjänä purkaminen vaatii tarkkuutta ja vie aikaa, jota ei ole huomioitu aikataulussa. Lähes aina suunniteltua aikataulua täytyy muuttaa, jos uudelleenkäytön vaatimuksesta pidetään kiinni. Ideaalitilanne uudelleenkäytettävien rakennusosien osalta olisi se, että ennen kuin purku-urakoitsija koneineen saapuu kohteeseen tai purkaminen edes aloitetaan, olisi uudelleenkäytettävät rakennusosat, kalusteet ja laitteet käyty hakemassa pois kohteesta.

Kohteessa olisi myös turvallisempi työskennellä, kun paikalla ei ole työkoneita. Aikatauluttaminen olisi tällöin myös helpompaa. Uudelleenkäytettäviä tuotteita hakevat voivat olla yksityishenkilöitä, joilla ei ole tarvittavia dokumentteja, jotta he voisivat päästä työmaa-alueelle. Lisäksi tällainen ennakointi antaisi mahdollisuuden löytää vastaanottajat tuotteille, mikäli tilaajalla ei ole itse niitä osoittaa. Joissakin tilanteissa uudelleenkäyttöön soveltuviksi tunnistetut tuotteet eivät lopulta sovellu uudelleenkäyttöön. Näissä tilanteissa käydään purkuprojektin tilanneen toimijan kanssa keskusteluja siitä, kuinka toimitaan.

Suunnitteluun osallistujat

Yllätyksiä tulee ja niille ei aina voi mitään, mutta näiltäkin olisi voitu välttyä, jos purku-urakoitsija olisi ollut mukana jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Purku-urakoitsijoilla on paljon kokemusta erilaisista kohteista ja heiltä löytyy tietotaitoa, kuinka esimerkiksi jokin tietty rakennelma kannattaisi purkaa tai kuinka kauan purkuprojekti kestäisi. Kaikki asioita, joita olisi hyvä tietää jo purkuprojektin suunnittelussa.

Purkuprojektin paras konsultti on purku-urakoitsija.