Reaaliaikainen hiilijalanjälkilaskenta kertoo läpinäkyvästi purkutyön ympäristövaikutuksista

08.02.2023 – Uutinen

Kerrostalo katoaa maisemasta silmissä. Tänään paikalla oli vielä kokonainen kuusikerroksinen talo, huomenna ehkä yksi kokonainen rappu kerroksineen on jo kadonnut maisemasta. Työmaalla työskentelee purkukoneita ja syntyvää materiaalia lajitellaan paikan päällä materiaalien mukaan kuljetettavaksi jatkohyödyntämiseen. Jokainen syntyvä materiaalitonni ja niiden purkamiseen ja kuljettamiseen käytetty konetunti tallentuu datana järjestelmään, joka raportoi työmaan reaaliaikaista hiilijalanjälkeä läpinäkyvästi asiakkaalle.

Edellä kuvattu on purkutyömme arkea – myös purkutyö on digitalisoitunut, minkä avulla syntyvä data mahdollistaa reaaliaikaisen hiilijalanjälkilaskennan purkukohteesta. Meillä Lotuksessa kukaan ei käytä aikaa hiilijalanjäljen raportointiin, vaan digitalisaation ansiosta asiakkaamme voivat seurata purkuprojektinsa etenemisen lisäksi myös kohteen ilmastovaikutuksia reaaliaikaisesti LotusExtrassa. Lisäksi verkkosivujemme julkiset referenssit kertovat kohteen hiilijalanjälkivaikutukset läpinäkyvästi.

Hiilijalanjälkilaskennassa tarkastellaan purkutyön energiankulutusta, logistiikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja purkamiseen käytetyn kaluston päästöjä sekä materiaalien energia- tai uudelleenkäytöllä vältettävien päästöjen suhdetta. Laskennan tuloksena saadaan luku, joka kuvaa purkutyön aiheuttamia päästöjä. Luku voi olla joko negatiivinen, jolloin se kertoo materiaalihyödyntämisen ansiosta vältetyistä päästöistä eli ympäristön kannalta suotuisammasta tilanteesta tai positiivinen, jolloin ilmastopäästöjä purkutyöstä on syntynyt.

LotusLower vähentää purkutyön päästöjä keskimäärin 90 %

Lotus Demolitionin reaaliaikainen hiilijalanjälkilaskenta tarjoaa asiakkaillemme selkeää tietoa asiakkaamme oman vastuullisuustyön tueksi. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa purkutyön hiilijalanjälkeen esimerkiksi valitsemalla työtavaksi LotusLower, jolloin sitoudumme käyttämään purkutyössä uusiutuvaa polttoöljyä ja samalla vaikutamme purkutyön hiilijalanjäljen pienenemiseen jopa 90 %:lla.

Purkutyömaan hiilijalanjälkipäästöistä suurin osa syntyy käytettävien koneiden tuottamista päästöistä. Normaali konekanta pitää sisällään polttomoottorikäyttöisiä koneita, joita työmaalla sen koosta riippuen työskentelee vähintäänkin muutamia. Pienempi omakotitalo voidaan hoitaa yhden koneen voimin, kun taas suurempia kerrostaloja sekä teollisuuskohteita purkamassa ja purkutyömaalla materiaalia käsittelemässä sekä lajittelemassa on monia raskaampia koneita.

Purkaminen on osa rakentamisen kiertotaloutta ja ilmastovaikutusta

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa päästöistä syntyy rakennuksen käytön aikana, mutta toki elinkaaren loppuvaihekin on olennainen osa kokonaisuutta purkamisineen ja siinä syntyvine materiaaleineen. Myös saneerauskohteissa purkamisella ja sen toteutustavalla on merkitystä rakennuksen kokonaishiilijalanjälkeen.

Vaikka purkamisen osuus on oma pienempi siivunsa rakentamisen kokonaisuudesta, voidaan purkamisen toimilla vaikuttaa syntyviin päästöihin muun muassa työmenetelmien kehittämisen, käytettävien polttoaineiden sekä koneiden ja materiaalien hyödyntämisen kautta. Tarjoamalla reaaliaikaisen näkymän purkutyön päästöihin haluamme luoda läpinäkyvyyttä purkualalle ja samalla kehittää omaa toimintaamme entistä kestävämmäksi.

Purkutyön hiilijalanjäljen tulevaisuus

Tulevaisuudessa purkamisessa tullaan siirtymään entistä enemmän materiaalien uudelleenkäytön ja hyödyntämisen osalta kestävämpiin ratkaisuihin. Tämä tarkoittaa vaikkapa enemmän ehjänä purettuja rakenteita, joita hyödynnetään rakentamisessa tai purkumateriaalien kestävämpää hyödyntämistä, kuten EEJ-asetuksen mukaisen betonimurskeen hyödyntämistä mahdollisimman lähellä syntykohdetta. Vielä toistaiseksi purkutyömaalla syntyvien rakenteiden ja materiaalien virrat ovat pirstaloituneina ja toimijat eivät aina kohtaa toivotusti.

Toteuttamamme purkutyön reaaliaikainen hiilijalanjälkilaskenta luo yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa siitä, millaisia materiaalivirtoja purkukohteissa syntyy ja miten paljon ja millaista energiaa niiden purkamiseen vaaditaan. Kiertotalouden edistäminen edellyttääkin luotettavaa dataa purkamisesta ja toteuttamamme reaaliaikainen hiilijalanjälkilaskenta purkutyömaalla on yksi tapa edistää kiertotaloutta. Sen avulla voidaan paitsi kehittää purkutyön työskentelytapoja, mutta myös toivottavasti tulevaisuudessa vaikuttaa materiaalivirtojen tehokkaampaan logistiikkaan ja hyödyntämiseen purkukohteen läheisyydessä.

Mikä negatiivinen hiilijalanjälki?

Koska kyseessä on purkamisen aiheuttama hiilijalanjälki, rakennuksen muut elinkaarenvaiheet (uudisrakentaminen, käyttö) eivät kuulu laskennan rajauksen piiriin. Hiilijalanjäljen laskennassa on huomioitu vältetyt päästöt, eli kierrätetyn aineksen käytöllä vältettyjen primääriraaka-aineiden valmistuksen ja käytön sekä jätteen poltolla vältettyjen fossiilisten polttoaineiden käytön päästöt.

Purkamisessa materiaaleja saadaan takaisin hyötykäyttöön, jolloin niillä korvataan primääriraaka-aineita ja fossiilisia polttoaineita. Vältetyt päästöt lasketaan negatiivisina arvoina. Hiilijalanjäljestä voi näin ollen tulla negatiivinen, jos vältetyt päästöt ovat suuremmat kuin purkutyön, kuljetusten ja jätteiden käsittelyn aiheuttamat päästöt. Purkamisen vaikutus ilmastoon on siis tällöin positiivinen. Erityisesti metallien kierrätyksellä vältetään päästöjä.

Lotus Demolitionin purkutyön hiilijalanjälkilaskenta

Lotus Demolition laskee Pohjoismaiden ainoana purkualan projektiseurantajärjestelmänä purkuhankkeen hiilijalanjäljen. Kansainvälisten standardien (CEN/TC 350, EN 15804:2012 Sustainability of Construction Works) mukaisesti sertifioidussa laskennassa huomioidaan sekä työn että syntyvien materiaalien ja niiden käsittelyn osuudet projektin kokonaishiilikuormasta. Hiilijalanjälkilaskenta antaa asiakkaalle arvokasta tietoa oman ympäristöstrategiansa toteuttamiseen sekä tukee meidän lotuslaisten valintoja muun muassa pienipäästöisempien työtapojen saralla.