Purkukartoituksesta tietopohja rakentamisen kiertotalouden tehostamiselle

02.05.2022 – Uutinen

Lotus Demolition näyttää suuntaa vastuulliselle purkamiselle paitsi käytännön tekemisessä työmaillaan myös erilaisiin tutkimuksiin liittyvän asiantuntemuksensa kautta: juuri nyt yhtiön tietotaitoa valjastetaan purkukartoitusten laatimiseen. Kyseessä on ennen rakennuksen purkamista tehtävä ja vielä tällä hetkellä vapaaehtoinen tutkimus, jonka avulla luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia purkumateriaalien hyödyntämiselle ja kierrättämiselle. Samalla saadaan aikaan yhä laajempi tietopohja koko rakennusalan hiilipäästöjen pienentämiselle.

Purkamisessa syntyvien jätteiden ja materiaalien hyödyntämistä halutaan voimistaa yhteiskunnassamme laajalla rintamalla. Suomen valtakunnallinen kierrätystavoite oli Euroopan unionin direktiivin mukainen 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä – siihen ei olla päästy. Lotus Demolitionin tutkimuspalvelujen toimialapäällikkö Arto Heino kertoo, että tavoitteesta ollaan yhä perässä noin 10–20 prosenttia.

– Jotta tilannetta voidaan parantaa, eli kiertotaloutta vauhdittaa hiilipäästöjen pienentämisen nimissä, tarvitaan konkreettisen tekemisen tueksi laadukasta tietoa siitä, mitä erilaisia materiaaleja purettavat rakennukset sisältävät, hän sanoo.

Rakennuksen materiaalien inventaario

Purkukartoitus on tutkimus, jonka avulla saadaan perusteellinen kuva siitä, mitä kaikkea rakennus ”on syönyt”. EU:n edistämään Pre-Demolition Audit -toimenpiteeseen pohjautuvassa tutkimuksessa on kaksi pääkohtaa: haitta-ainekartoitus sekä vielä tällä hetkellä vapaaehtoinen rakennuksen purkumateriaaliselvitys.

– Käytännössä kartoituksessa käydään purettavan kohteen kaikki osat läpi. Työtä tehdään niin konttorilla piirustusten parissa kuin kohteessa kenttätutkimuksin. Purkukartoituksella otetaan selko, mitä materiaaleja kohde sisältää ja kuinka paljon niitä on. Samalla voidaan tehdä alustavat arviot siitä, mitä kaikkia materiaaleja voidaan kierrättää ja mitä rakennuksen osia voidaan esimerkiksi myydä eteenpäin. Lisäksi purkukartoituksessa laaditaan suositukset käytettäville purkumenetelmille ja materiaalien käsittelylle, Heino kuvailee.

Lotuksella kartoitukset laaditaan kattavaan purkualan kokemukseen ja rakennustekniseen asiantuntemukseen nojaten sekä pääsääntöisesti myös Ympäristöministeriön antamien ohjeistusten ja dokumentointimallien mukaisesti.

– Purkukartoituksen loppuraportti on kattava tietopaketti, jonka avulla esimerkiksi rakennusliike, kunta tai kuka tahansa muu purkutyön tilaaja voi tuoda omaa kiertotalous- tai ympäristöpolitiikkaansa läpinäkyväksi, Heino tiivistää.

Oikea-aikaisesta kartoituksesta isoin hyöty

Vapaaehtoisen purkukartoituksen merkittävin käytännön hyöty on siinä, että se pidentää purettavien materiaalien hyödyntämisen suunnittelun ja toteuttamisen aikajännettä.

– Purkuprojektit ovat tyypillisesti varsin nopeita hankkeita. Kun rakennuksen sisältämät materiaalit ja niiden määrät ovat tiedossa hyvissä ajoin jo ennen purkamisen käynnistymistä, voidaan niiden kierrättäminen ja uudelleenkäyttö suunnitella huomattavasti tehokkaammaksi. Huolellisesti laaditut prosessit tukevat paitsi urakan ympäristövastuullisuutta myös sen sujuvuutta, laadukkuutta ja turvallisuutta.

Heinon mukaan oikeaan aikaan tehdyllä purkukartoituksella on lisäksi oma merkityksensä projektin lupaprosessissa. Kartoituksen loppuraportti toimii rakennus- tai purkamislupahakemuksen liitteenä selvityksenä syntyvästä rakennusjät­teestä määrästä ja rakennusosien uudelleenkäytön edellytyksistä sekä suunnitelmana jätteen määrän ja sen haitallisuuden vähentämisestä.

– Korjaus ja muutostöissä purkukartoitus on hyvä tehdä hankesuunnittelun aikana tai viimeistään rakennussuunnitteluvaiheessa, kun tiedetään mitä puretaan. Näin voidaan varmistua siitä, että ympäristö- ja muihin lupakäsittelyihin jää riittävästi aikaa, eikä niiden kanssa tule turhia mutkia matkalle, Heino summaa lopuksi.